علوم حسابداری


+ مدل بافتنی شماره 2

" بافتنی طرح زمستانی " مدل لباس

" بافتنی طرح زمستانی " مدل لباس

" بافتنی طرح زمستانی " مدل لباس

" بافتنی طرح زمستانی " مدل لباس

" بافتنی طرح زمستانی " مدل لباس

" بافتنی طرح زمستانی " مدل لباس

" بافتنی طرح زمستانی " مدل لباس

" بافتنی طرح زمستانی " مدل لباس

" بافتنی طرح زمستانی " مدل لباس

" بافتنی طرح زمستانی " مدل لباس

" بافتنی طرح زمستانی " مدل لباس

" بافتنی طرح زمستانی " مدل لباس

 

 

بافتنی  با شرح کامل

یک بافت توری که اتفاقا خیلی ساده است رو براتون بزارم بافت را با سه تا رو سه تا زیر شروع می کنیم و مثلا سه رج می بافیم در رج چهارم سه تا رو را می بافیم یک ژوته ( برای انداختن ژوته فقط کافی است نخ را روی میل سمت چپ بیندازید انگار که می خواهید دانه اضافه کنید) بعد سه تا رو یکی می کنیم و بعد دو باره یک ژوته سه تا رو را می بافیم و سه تا زیر بعدی را همین مدل پیاده می کنیم رج پشت همه از رو فقط ژوته ها رو طوری بردارید که سوراخ بیفته به همین راحتی

    تصویر

 

مدل حصیری

این مدل ساده است و به نسبت بافت ساده نخ بیشتری می برد در بافت این مدل شما هم در پشت بافت باید مدل دهید هم در روی بافت پس باید دقت کنید

1- بعد از بافت کشباف و یا چند ردیف جودانه به عنوان حاشیه ی لباس یک رج همه را از رو می بافید تا انتها ( اینجا پشت لباس می شود)
2- در رج بعد دانه ی اول را به عنوان لبه ی لباس داخل میل سمت راست می گیرید
3- نوک میل سمت راست را در دانه ی سوم می کنید و نخ را بیرون آورده در میل سمت را ست می گیرید بعدبلا فاصله نوک میل سمت را ست را در دانه ی دوم می کنید و نخ را بیرون می آورید حالادانه ی دوم و سوم را باهم از میل سمت چپ بیرون می آورید ( یعنی اول دانه ی سوم بافته می شود و سپس دانه دوم ) و به همین شکل ادامه می دهیم دانه ی پنجم و بعد دانه ی چهارم تا آخر رج
4- در رج برگشت دانه ی اول را به عنوان لبه ی لباس در میل سمت را ست می گیرید .دانه ی دوم را از رو می بافید بعد اول دانه ی چهارم را می بافید و بعد دانه ی سوم و الی آخر
تفاوت بافت مدل در پشت و جلوی کار در دانه ی دوم است که در پشت کار به تنهایی بافته می شود ولی در روی کار با سوم جابجا شده و بافته می شود

تصویر

دوستانی که دست سفتی دارند (سفت می بافند ) در جابجا بافتن دانه ها دچار مشکل می شوند
اگر اشتباه ببافید بافت حصیری که دانه ها در یک رج همه به سمت را ست و در یک رج همه به سمت چپ خواهند بود را ندارید
موفق باشید

 

مدل مارپیچ

1- ابتدا 6 تا از زیر 2 تا از رو تا انتها می بافیم و رج برگشت را مانند رج رفت تکرار می کنیم
2- به اندازه ای که می خواهیم بلندی پیچ مان باشد این کار را تکرار می کنیم برای پیچ 6 تایی کمتر از 6 رج نباشد
3- در رجی که می خواهیم مدل پیچ را بیندازیم ( حتما روی کار باشد) 6 تا دانه ای که از زیر بافته ایم را از میل خارج می کنیم
4- سه تای دوم را به میل سمت راست بگیرید و از پشت سه تای اول را به میل سمت چپ بگیرید ( جای سه تا دانه ها را باهم عوض می کنیم مراقب باشید دانه ها شکافته نشوند)
سه تای دوم را که به میل راست گرفته بودید به میل چپ بر گردانید .
حالا شش دانه را از زیر ببافید و مجددا مدل را با رسیدن به شش دانه ی دیگر که از زیر بافته اید تکرار کنید
5- به تعداد رج هایی که قبل از انداختن پیچ بافته بودی6 تا از زیر 2 تا از رو ببافید و مدل را تکرار کنید
مدل پیچ را می توان با حداقل 4 تا دانه زیر و 1 دانه رو بافت .این مدل نخ زیاد می برد

   تصویر

اگر دو تا مارپیچ را بغل هم ( دو تا مارپیچ 4 تایی را در نظر بگبرید که بین آنها دانه ای از زیر نبافته اید) ببافید و موقع پیچ انداختن به این روش عمل کنید
1- در 4 تای اول ابتدا دو تای دوم را به میل راست بگیرید بعد دوتای اول را از- پشت - به میل چپ و بعد دو تای دوم را از میل راست به میل چپ منتقل کرده و این 4 تا دانه را ببافید
2- در چهار تای بعدی ابتدا دو تای دوم را به میل راست بگیرید2- بعد دوتای اول را از - رو - به میل چپ و بعد دو تای دوم را از میل راست به میل چپ منتقل کرده و این 4 دانه را ببافید

بدین صورت خط پیچ شما در مارپیچ اولی از چپ به راست و در دومی از راست به چپ می شود
حالا شما مدل - گیس بافت - را دارید

  تصویر
اگر شما به جای 4 تا از رو دو تا از رو دوتا از زیر داشته باشید و یک رج در میان دوتا از رو ها را با دوتا
از زیر ها جابجا کرده و ببافید یک بافتی مانند یک خط اریب خواهید داشت که می توانید با ترکیب دو تا از آنها و دادن حالت های مختلف (حرکت به سمت چپ یا راست ) لوزی های بزرگ روی لباس در آورده و مثلا وسط لوزی را مثلا بافت جودانه ( یکی از زیر یکی از رو و رج بعد برعکس ) ببافید

 تصویر


یک مدل توری که برای حاشیه ی لباس های زنانه که لبه ی آن را به صورت دالبر در می آورد (دیگر احتیاجی به بافت کشباف نیست

    تصویر


هر دالبر را من 11 دانه ای در نظر گرفته ام که می توان آن را پهن تر و یا کو چکتر نیز بافت برای انداختن دو دالبر در کنار هم آموزش می دهم و بقیه مانند آن تکرار می شود

1- بعد از اینکه به تعداد مورد نیاز سر انداختید رج اول همه را از زیر یا رو (سلیقه ای است این قسمت پشت کار است )می بافید
2- رج دوم : دانه ی اول را به میل بگیرید یک دانه اضافه کنید 4 دانه از زیر ببافید سه دانه را یکی کنید 4 دانه از زیر ببافید یک دانه اضافه کنید بک دانه از رو یک دانه اضافه کنید 4 دانه از زیر ببافید سه دانه را یکی کنید 4 دانه از زیر ببافید
3- رج سوم: پشت کار همه را از رو ببافید و دانه هایی را که اضافه کردید طوری بردارید که سوراخ بیفتد
4- رج چهارم : دانه ی اول را به میل بگیرید دانه ی دوم را از زیر ببافید یک دانه اضافه کنید3دانه از زیر ببافید سه دانه را یکی کنید3دانه از زیر ببافید یک دانه اضافه کنید سه دانه را از زیر ببافید یک دانه اضافه کنید 3 دانه از زیر ببافید سه دانه را یکی کنید 3 دانه از زیر ببافید
5- رج پنجم مانند رج سوم
6- رج ششم : دانه ی اول را به میل بگیرید دانه ی دوم و سوم را از زیر ببافید یک دانه اضافه کنید2دانه از زیر ببافید سه دانه را یکی کنید2دانه از زیر ببافید یک دانه اضافه کنید 5 دانه را از زیر ببافید یک دانه اضافه کنید 2 دانه از زیر ببافید سه دانه را یکی کنید2 دانه از زیر ببافید
7-رج هفتم تکرار رج سوم
8- رج هشتم :دانه ی اول را به میل بگیرید دانه ی دوم و سوم و چهارم را ببافید یک دانه اضافه کنید1دانه ببافید سه دانه را یکی کنید1دانه ببافید یک دانه اضافه کنید 7 دانه را ببافید یک دانه اضافه کنید 1دانه رو ببافید سه دانه را یکی کنید1دانه رو ببافید
9- رج نهم مانند رج سوم
10- رج دهم :دانه ی اول را به میل بگیرید دانه ی دوم و سوم و چهارم و پنجم را ببافید یک دانه اضافه کنیدسه دانه را یکی کنید یک دانه اضافه کنید 9 دانه را ببافید یک دانه اضافه کنید سه دانه را یکی کنید
11- رج 11 تکرار رج سوم
مدل تمام می شود معمولا بالای این مدل ر ا می توان هم بافت ساده بافت و مثلا از مدل توری که قبلا وارد کردم استفاده کنید

با استفاده از طرحی که در بالا توضیح دادم شما می توانید با به کار گیری فقط یک نوار دو تایی که مثل حرکت کرم مارپیچ بشه طرح زیبایی رو ی لباستان ببافید ( در آن طرح دو تایی شکل لوزی می ساختند )

تصویر

یک طرح جدید با کمک مارپیچ به سادگی و زیبایی این طرح در لباس های مردانه زیبا می شود


    تصویر

بافت دستکش با دو میل رو یاد بدن من تصویری از یه دستکش خاص رو برای دوستانی که علاقه ای به پوشوندن انگشتانشون ندارند رو می زارم این دستکش مثل یه کیسه بافته می شه و فقط در محل شست آن یک شیار برای شست می زاریم یعنی به محل شست رسیدیم بافت را دو تکه کرده و به بلندی مورد نظرمان دو تکه را می بافیم و دوباره دو تکه را باهم یکی کرده و تا زیر انگشتان ادامه می دهیم

  تصویر
مدل بافت اون هم با کمی دقت از در هم رفتن طرح بلوزی که آجری رنگ بافته شده بدست آمده

 
یک مدل ساده که تقریبا روی لباس مثل خونه های شطرنج می افته توضیح می دم این مدل خیلی ساده است فرض کنید مربع های 10 * 10 می خواهید داشته باشید یک دانه به میل می گیرید برای لبه ی لباس 10 تا دانه ی اول یکی از رو یکی از زیر می بافید ده تای دوم همه از رو یا همه از زیر فرقی نمی کند این مربع جودانه می شود و همین طور تا اخر رج ادامه می دید در پشت بافت اونایی که یکی از رو یکی از زیر بو.ده را همان طور که بوده می بافید ولی اونایی که همه را از رو بافتید مجددا از رو می بافید و اگر از زیز بافتید مجددا از زیر می بافید
بعد از رج 10 جا هارو عوض کنید یعنی اونایی کهع جو دونه هستند مثل کشباف و برعکس

   تصویر

اینم چند مدل بافتنی:

تصویر

تصویر

تصویرتصویر

تصویر

تصویر
 
 
 
   


با استفاده از نخ های اسپرت و کامواهایی که شکل های خاصی دارند مثل مدل هایی که ریشه ریشه هستند و یا کامواهای موهر و......مدل های ساده می توان طرح های زیبایی برای پولیور های پاییزی و زمستانی درست کرد

  تصویر   l تصویر

بافتنی های زیبای زنانه پاییز و زمستان 9-2008

www.hamtaraneh.com

 

بافتنی های زیبای زنانه پاییز و زمستان 9-2008

www.hamtaraneh.com

 

www.hamtaraneh.com

 

توضیح عکس: این ژاکت را با شلوارهای پاچه گشاد ست کنید

 

 

.

www.hamtaraneh.com

 

www.hamtaraneh.com www.hamtaraneh.com

 

توضیح عکس: این مدل ژاکت را میتوانید با شلوار مشکی چسبان و چکمه های ساق بلند ست کنید

 

www.hamtaraneh.com

 

www.hamtaraneh.com www.hamtaraneh.com

 

توضیح عکس: این ژاکت بافتنی را با یک شلوار جین تنگ ست کنید

 

.

www.hamtaraneh.com

 

www.hamtaraneh.com www.hamtaraneh.com

 

توضیح عکس: این مدل را با شلوارهای تنگ چسبان و چکمه های پاشنه بلند ست کنید

 

.

www.hamtaraneh.com

 

www.hamtaraneh.com www.hamtaraneh.com

 

توضیح عکس: این مدل را هم با شلوار های پاچه گشاد و هم شلوارهای چسبان میتوانید ست کنید

 

 

www.hamtaraneh.com

 

www.hamtaraneh.com www.hamtaraneh.com

 

توضیح عکس: این مدل را با تاپ های تنگ تیره رنگ ست کنید

 

.

www.hamtaraneh.com

 

www.hamtaraneh.com www.hamtaraneh.com

 

توضیح عکس: این مدل را بر روی بلوز های تنگ آستین بلند ست کنید. یک شلوار جین و چکمه های چرمی قهوه ای شما را کامل می کند

 

www.hamtaraneh.com

 

www.hamtaraneh.com www.hamtaraneh.com
 
 

www.hamtaraneh.com

 

www.hamtaraneh.com www.hamtaraneh.com
 
 
 

www.hamtaraneh.com

 

www.hamtaraneh.com www.hamtaraneh.com
 
 
 

www.hamtaraneh.com

 

www.hamtaraneh.com www.hamtaraneh.com

 

توضیح عکس: این ژاکت خوشرنگ زیبا را با یک شلوار جین و چکمه های چرم پاشنه بلند ست کنید .

 

 

جدیدترین مدلهای لباس زمستانی

celebritydailynews.blogfa.com

بلوز کشباف خاکستری:

این بلوز یقه هفت خاکستری برای این فصل بسیار مناسب است، چون شما می‌توانید در زیر این بلوز پیراهن‌های پارچه‌ای یقه دارتان را بپوشید همچنین می‌توانید این بلوز را زیر جلیقه ست کنید.

اگر هوا خیلی سرد نباشد یک بلوز کشباف آستین کوتاه نیز بسیار اسپرت است.

جلیقه پشمی:

این جلیقه پشمی با رنگ کرم مایل به خاکستری بسیار شیک است و بر روی بلوزهای پارچه‌ای و کشباف این فصل نیز ست می‌شود.

جلیقه‌ای با این رنگ خنثی با همه پیراهن های رنگی و طرح دار شما ست می‌شود.

شلوار جین:

شلوار جین همیشه مد است و برای تیپ اسپرت شما بهترین گزینه است. اگر قد بلندی دارید یک شلوار جین آبی تیره که بر روی چکمه یا کفش شما کمی جمع شود برای ظاهر شما مناسب است. شلوار جین را در اندام خودتان امتحان کنید و بهترین مدل را انتخاب کنید.

چکمه و شال گردن:

 یک کفش یا چکمه با ساق کوتاه به رنگ قهوه‌ای روشن یا تیره شلوار جین شما را بیشتر به چشم می‌آورد.

اگر بلوز یقه هفت انتخاب کردید، یک شال‌گردن طرح دار باخطوط گرم قرمز یا ماهاگونی ظاهر شما را کامل خواهد کرد.

آلبوم جلیقه بافتنی مردانه مدل زمستان 2009

جلیقه مردانه با یک راه افقی

جلیقه بافتنی جلوباز مردانه

جلیقه مردانه طرح دار

جلیقه مردانه با راه های افقی پهن

حلیقه لایه دار زمستانی مردانه

جلیقه بافتنی شیک مردانه

جلیقه بافتنی طرح دار مردانه

جلیقه مردانه با طرح برجسته

جدیدترین مدل های لباس زمستانی برای خانم ها

پلیور بافتنی یقه شل زنانه

ژاکت بافتنی بلند زنانه:

این ژاکت را با شلوار جین و کیف و کفش زرشکی ست کنید

پلیور بافتنی زنانه با طرح های لوزی

ژاکت بافتنی جلو باز زنانه

ژاکت بلند ارغوانی زنانه

ژاکت بافتنی بلند مشکی زنانه

پلیور بافتنی زنانه

ژاکت بافتنی زنانه با یقه بزرگ

 

 

 

  

قلاب بافتی       لباس بافتنی          مدل لباس        ژورنال لباس    لباس زمستانی    یقه های زیبا   لباس نخی  بلوز میل بافی

قلاب بافتی       لباس بافتنی          مدل لباس        ژورنال لباس    لباس زمستانی    یقه های زیبا   لباس نخی

قلاب بافتی      لباس بافتنی          مدل لباس        ژورنال لباس    لباس زمستانی    یقه های زیبا   لباس نخی

قلاب بافتی       لباس بافتنی          مدل لباس        ژورنال لباس    لباس زمستانی    یقه های زیبا   لباس نخی

 

 

گزارشی از نمایش عروس باشکوه دبی
 
 

نمایش مانیش ماهوترا در نمایش عروس دبی- 23 آپریل 2008


 
مدلی از مجموعه آروشی در نمایش عروس دبی- آپریل 2008
 
 
برندگان جوایز طراحان جوان سواروسکی در کنار مدلهای خود
 
 
مدل عروس Joseph Lalongisip - برنده بخش نوآوری جوایز طراحان جوان سواروسکی
 
لباس مجلسی قلاب بافی

لطفا عکسهای لباس مجلسی بافتنی را اول در کامپیوتر خود ذخیره کرده و بعد مشاهده فرمائید

لباس مجلسی قلاب بافی


مدل شماره دو

مدل شماره سه

 

طریقه بافتن لباس بافتنی در عکسهای زیر

 

 

 

نویسنده : زهرا پیشگاه شمالی ; ساعت ۸:٤۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٢/۱٩
comment نظرات () لینک